Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MPM QUALITY s.r.o., IČO: 36 326 283, so sídlom Legionárska 618, 911 01 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne oddiel sro, vložka č.13522/R si plne uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov v informačnej spoločnosti. Pre fungovanie celého radu obchodných aktivít je možnosť spracovávať osobné údaje, vrátane údajov nevyhnutných na identifikáciu jednotlivca, kľúčové a tvorí základný pilier pre fungovanie obchodov pracujúcich s novými technológiami. Aby sme mohli zaručiť bezproblémové fungovanie všetkých podnikateľských aktivít spoločnosti, dbáme na dodržiavanie príslušných legislatívnych požiadaviek. K nim patrí okrem iného zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohyb týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“), ako aj všetkých vykonávacích predpisov schválených na národnej úrovni v oblasti ochrany osobných údajov.

Tento dokument obsahuje základné informácie o tom, aké osobné údaje vo vzťahu k našim zákazníkom a používateľom webových stránok spracovávame, ďalej informácie o tom, čo nás oprávňuje k takému spracovaniu, komu môžeme osobné údaje odovzdávať a takisto, aké práva z toho našim zákazníkom ako subjektom údajov vyplývajú.

1. Akými zásadami sa riadime?

 • Osobné údaje spracovávame iba v súlade so zákonom a len z niektorého z vymedzených právnych titulov na spracovanie, ktoré rozvádzame nižšie.
 • Osobné údaje spracovávame len na špecifikované účely spracovania.
 • Dbáme na presnosť a aktuálnosť spracovanie osobných údajov.
 • Dodržujeme zásadu minimalizácie osobných údajov, čo znamená, že spracovávame iba osobné údaje nevyhnutné vzhľadom na stanovené účely spracovania.
 • Riadime sa zásadou transparentnosť spracovania a našim zákazníkom poskytujeme vždy kompletné informácie o spracovaní a ich právach.
 • Zabezpečujeme zodpovedajúce normy bezpečnosti na ochranu nami spracúvaných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k ich strate, zničeniu alebo inému neoprávnenému zaobchádzaniu.
 • Za predpokladu, že už osobné údaje nepotrebujeme k niektorému zo stanovených účelov, zabezpečujeme ich bezprostrednej výmaz v súlade so zákonom.

2. Osobné údaje, ktoré spracovávame

Ak sa rozhodnete využiť naše služby, budeme spracovávať tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje, medzi ktoré patria vaše meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo k vášmu účtu;
 • kontaktné údaje, medzi ktoré patrí najmä vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa;
 • nastavenia týkajúce sa vášho účtu, a to najmä uložené adresy, nastavenie newsletterov, vaše obľúbené produkty, hodnotenia produktov a služieb či vaše otázky a požiadavky;
 • údaje o vašich objednávkach, medzi ktoré patria údaje o tovare a službách, ktoré ste u nás objednali, spôsob ich doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, prípadne údaje o reklamáciách či využitie záručného servisu a súvisiacich služieb;
 • údaje o vašom správaní na webe, medzi ktoré patria informácie, z akého zariadenia na web pristupujete, aký tovar ste si zobrazili, prípadne, ako dlho ste na webe strávili a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií;
 • údaje získané využitím služieb zákazníckeho servisu, prípadne údaje získané po návšteve kamennej predajne, medzi ktoré patrí predovšetkým údaje zapísané na reklamačných a zákazkových lístkochzkových lístkoch.

3. Na základe čoho osobné údaje spracovávame?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 • bez vášho súhlasu na základe právneho titulu plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 • na základe vášho súhlasu.

3.1 NÁVŠTEVA STRÁNOK UŽÍVATEĽOM

Pri návšteve našich webových stránok spracovávame údaje o vašej aktivite na webových stránkach na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • tvorby štatistík návštevnosti webu, vrátane jeho jednotlivých stránok a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zisťovanie efektivity nášho webu a jeho optimalizácia;
 • vyhodnotenie informácií, na základe ktorých budeme schopní web vylepšiť, pričom naším oprávneným záujmom sú tu vylepšenia funkčnosti pre zákazníkov a kvalitnejšie poskytovanie služieb;
 • prevencia útokov na webové stránky, zaistenie bezpečnosti dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť webových stránok a bezpečnosť dát zasielaných užívateľovi.

Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú k zaznamenaniu štatistiky návštevnosti, a to najdlhšie po dobu 1 mesiaca.

Proti spracovaniu realizovanému na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

3.2 REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Prostredníctvom registrácie uľahčujeme našim zákazníkom objednávku tovarov a služieb na našich webových stránkach, kontrolu stavu ich objednávok, sledovanie obľúbených produktov a mnohé ďalšie. V prípade registrovaných zákazníkov spracovávame identifikačné a kontaktné údaje, vrátane údajov týkajúcich sa nastavenia účtu a realizovaných objednávok na podklade plnenie zmluvy so zákazníkom na účely vedenie účtu.

Pre tento účel spracovávame osobné údaje po dobu existencie zákazníckeho účtu.

3.3 VYTVORENIE OBJEDNÁVKY

Za predpokladu, že u nás vytvoríte objednávku, realizujeme nasledujúce spôsoby spracovania:

3.3.1 Plnenie zmluvy

Ak nakupujete ako fyzická osoba, spracovávame vaše osobné údaje za účelom prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy a to v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov a ďalej údajov o vašich objednávkach. Ak ste zároveň registrovaným zákazníkom, spracovávame na účely plnenia zmluvy aj údaje o nastavení tohto účtu.

Ak nakupujete ako právnická osoba, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v uzatvorení a plnenia zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

Príprava, uzavretie a plnenie zmluvy s našimi zákazníkmi znamená, že vaše údaje potrebujeme z nasledujúcich dôvodov:

 • k bezproblémovému dokončeniu objednávky na webových stránkach;
 • k realizácii potrebnej komunikácie týkajúcej sa tejto objednávky;
 • na zabezpečenie platby za túto objednávku, či už v hotovosti alebo prostredníctvom partnerov, ktorí pre nás realizujú prevádzku platobného systému;
 • na zabezpečenie doručenia tovaru a služieb prostredníctvom partnerov, ktorí pre nás realizujú doručovacie služby;
 • na poskytovanie záručného a pozáručného servisu a reklamácií;
 • k vybaveniu všetkých vašich súvisiacich požiadaviek.

Pre tento účel osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, prípadne vybavenie súvisiacich požiadaviek ako sú reklamácie či dohodnutý záručný servis. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby a 1 rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Proti spracovaniu realizovanému na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

3.3.2 Plnenie právnych povinností

Spoločnosť ďalej spracováva vybrané osobné údaje pre plnenie právnych povinností uložených zákonom, pre ktoré nie je potrebné získavať súhlas dotknutej osoby. Vaše identifikačné a kontaktné údaje, vrátane informácie týkajúce sa vašich požiadaviek a údaje o vašich objednávkach spracovávame taktiež z dôvodu plnenia právnych povinností podľa nasledujúcich predpisov:

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 222/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 431/2002 Zb. O účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje používame najdlhšie po dobu 10 rokov podľa príslušných daňových predpisov.

3.3.3 Oprávnený záujem

Ak ste naším stálym zákazníkom, môžeme vám v súlade s platnou legislatívou zasielať súvisiacu ponuku tovarov a služieb na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je realizácia podnikateľskej činnosti. Uvedené nemení nič na tom, že máte vždy možnosť sa z tejto ponuky jednoducho odhlásiť, či už v rámci vášho užívateľského účtu alebo priamo využitím odhlasovacieho odkazu v emailu.

Pre tento účel spracovávame osobné údaje po dobu vášho prihlásenia k odberu newsletteru.

Proti spracovaniu realizovanému na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

3.4 Súhlasy so spracovaním

Vybrané druhy spracovania realizujeme taktiež na základe vášho súhlasu. V rámci fungovania našich webových stránok na ne môžete naraziť v niekoľkých situáciách, napríklad ak si želáte dostávať špeciálne ponuky a newslettre týkajúce sa kompletného sortimentu spoločnosti, ak máte záujem o personalizovanú reklamu na mieru, alebo jej zobrazenie na sociálnych sieťach či webových stránkach tretích subjektov.

V každom prípade je udelenie súhlasu vždy dobrovoľné a my ním nepodmieňuje fungovanie našich služieb. Svoje súhlasy môžete kedykoľvek odvolať v závislosti od typu spracovania, ktorého sa súhlas týka a ktoré popisujeme nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok máte zároveň vždy možnosť obrátiť sa na našich zamestnancov prostredníctvom kontaktov uvedených v sekcii 8 Uplatnenie vašich práv. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred týmto odvolaním.

 • Zasielanie akčných ponúk a newsletterov

  Ak nie ste naším zákazníkom a napriek tomu si želáte dostávať kompletnú ponuku nášho tovaru, špeciálnych akcií a zliav, máte možnosť prihlásiť sa k nášmu newsletteru odsúhlasením na webových stránkach. Uvedené platí aj v prípade, že ste naším stálym zákazníkom a prajete si dostávať informácie o kompletnej ponuke nášho sortimentu.

 • Odovzdanie údajov a zobrazovanie personalizovanej reklamy na sociálnych a reklamných sieťach

  Za pomocou cookies vylepšujeme naše webové stránky, pričom získané informácie môžeme ďalej odovzdávať na účely zacielenia reklamy sociálnym a reklamným sieťam. Prispôsobenie webových stránok a zdieľanie údajov na účely zacielenia reklamy môžete odmietnuť v rámci vášho užívateľského účtu, prípadne pomocou zmeny nastavenia vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní webových stránok bez zmeny nastavenia vyjadrujete súhlas s cielením reklamy, pre ktoré využijeme údaje o vašom správaní na webových stránkach.

3.5 SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ADRESÁTOVI SLUŽBY

Za predpokladu, že dôjde k zakúpenie tovaru alebo služby pre tretiu osobu odlišnú od zákazníka, spracovávame iba identifikačné a kontaktné údaje zvoleného adresáta, a to na podklade oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s našim zákazníkom a rovnako za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve.

Pre tento účel osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, prípadne vybavenie súvisiacich požiadaviek ako sú reklamácie či dohodnutý záručný servis. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby a 1 rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje uchovávame najdlhšie po dobu 10 rokov podľa príslušných daňových predpisov.

Proti spracovanie realizovanému na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

3.6 KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKMI

Pri využití kontaktného formulára alebo komunikácie s naším zákazníckym oddelením sa jedná o spracovanie bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy (prípravy zmluvného vzťahu), nášho oprávneného záujmu realizácie podnikateľskej činnosti, a takisto plnenie právnych povinností, pri ktorom spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, ďalej informácie týkajúce sa vašich požiadaviek a údaje o vašich objednávkach. Uvedené prebieha na účely:

 • prijatie a vybavenie vašich požiadaviek;
 • evidencia vašich požiadaviek a kontroly ich plnenia.

Osobné údaje sú pre tento účel uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú, a to po dobu zhodnú s dobou uchovania v prípade plnenia zmluvného vzťahu (ak sa komunikácia vzťahuje k realizovanej objednávke, jej reklamáciu pod.), Prípadne po dobu 3 mesiacov od odoslania vašej požiadavky ( ak ide o požiadavku bez nadväznosti na objednávku).

Proti spracovanie realizovanému na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

3.7 NÁVŠTEVA SÍDLA SPOLOČNOSTI, PREDAJNE ALEBO ICH OKOLIE

Pri návšteve sídla spoločnosti alebo jeho okolia môžu byť vyhotovované nahrávky z kamerového systému, na ktorých môžete byť zachytení. Uvedené spracovanie prebieha na podklade oprávneného záujmu spoločnosti a to za účelom ochrany nášho majetku a ďalej ochrany osôb pohybujúcich sa v sídle spoločnosti a jej okolí.

Osobné údaje sú pre tento účel uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú, a to po dobu 14 dní.

Proti spracovanie realizovanému na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

4. Komu vaše osobné údaje odovzdávame a kto ich spracováva?

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. Stanovujeme a zodpovedáme za všetky účely spracovania vašich osobných údajov získavaných prostredníctvom webových stránok a tam uvedených formulárov, prípadne prostredníctvom ďalších komunikačných nástrojov (emailová alebo telefonická komunikácia).

Pre realizáciu zmluvných vzťahov môžeme osobné údaje odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

 • v súvislosti s plnením zmluvy našim partnerom, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, konkrétne:
  • prepravným partnerom, ak pre realizáciu služby využívame niektorého z týchto partnerov, a to výlučne pre potreby realizácie tejto služby (v súčasnosti vám tieto služby poskytujú Slovenská pošta, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36624942
  • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenie platby, najmä v súvislosti s platbou kartou (v súčasnosti sa jedná o týchto partnerov: GoPay s.r.o., IČO: 26046768);
  • dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby (v súčasnosti ide o partnerov: BD Servis, IČO: 25865536 a MPM-Quality v.o.s., IČO:47987430, Česká republika).
  • prevádzkovateľovi a vlastníkovi webových stránok prim-hodinky.cz, mpm-reklama.cz,mpm-time.cz (MPM-Quality v.o.s., IČO:47987430, Česká republika)
  • spoločnosti zabezpečujúcej vedenie účtovnej agendy (Účtos s.r.o., IČO: 36 344 133 )

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely tu stanovené. Týmito spracovateľmi sú:

  • poskytovatelia a dodávatelia technológií a podpory, vrátane prevádzky webových stránok (Fastest solutions, IČO: 28591232, MJ Soft, IČO: 66799724);
  • poskytovatelia nástrojov na marketingovú podporu (AdVisio marketing, IČO: 04305116).
 • v prípade, že dostaneme váš súhlas so zobrazením personalizovanej reklamy na sociálnych sieťach či webových stránkach tretích strán, ďalej:
  • prevádzkovatelia sociálnych sietí (Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írsko);
  • poskytovatelia marketingových nástrojov Google AdWords a Google Analytics (Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Írsko).

5. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo vy v rámci objednávania tovaru alebo služieb, alebo pri komunikácii s nami prostredníctvom uvedeným webových formulárov alebo priamym kontaktovaním našich zamestnancov. Osobné údaje môžeme priamo od vás získať tiež zhotovením kamerového záznamu zo sídla spoločnosti, našej predajne a ich okolia. V prípade, že s nami uzavriete zmluvu, môžeme navyše získavať údaje od našich prepravných partnerov týkajúce sa doručenia a prevzatia tovaru, prípadne od našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy o realizácii platieb.

6. Prenos údajov mimo EÚ

Na spracovanie osobných údajov vyberáme a využívame dodávateľov, ktorí sú usadení v rámci Európskej únie. Vaše osobné údaje tak nie sú odovzdávané mimo územia EÚ.

7. Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame vaše práva. Aké sú to?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov rešpektuje spoločnosť práva zákazníkov ako dotknutých osôb, a to najmä právo na prístup k osobným údajom, ktorého súčasťou je právo na informácie o spracovaní osobných údajov, právo na opravu, vymazanie (právo „byť zabudnutý“), právo na obmedzenia spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracovaniu založenom na oprávneného záujmu kontrolóra osobných údajov či právo podať sťažnosť k dozorné autorite. Nižšie sa dozviete, čo pre vás tieto práva znamenajú, a ako ich uplatniť.

 • Právo na prístup

Ako zákazník máte napríklad právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, ako dlho, za akým účelom, kto sú spracovatelia vaši osobných údajov alebo odkiaľ dáta získavame. Môžete tiež požiadať o kópiu týchto osobných údajov, ktoré vám po vašej identifikácii poskytneme bezplatne. V prípade opakovaných žiadostí potom tieto vybavíme už s poplatkom.

 • Právo na opravu

Ak sa domnievate, že údaje spracúvané z našej strany sú nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu, prípadne doplnenie.

 • Právo na výmaz

Vykonávame priebežné preverovanie účelov, na ktoré dáta spracovávame a doby uchovávania údajov. Ak pominie stanovená doba pre spracovanie, príslušné údaje bezodkladne vymažeme. Ak sa domnievate, že by sme vaše dáta už nemali spracovávať, máte právo na vymazanie, ak sú splnené tieto podmienky:

 • dane osobné údaje už nepotrebujeme k niektorému zo stanovených účelov;
 • vaše údaje sme spracovávali na základe súhlasu, ktorý ste ako zákazník odvolali a my nemáme iný právny dôvod na ich spracovanie;
 • vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, proti ktorému vznesiete námietku a my vyhodnotíme, že žiadne oprávnené záujmy už nemáme;
 • spracovanie už nie je v súlade s právnymi predpismi.

V prípade, že je spracovanie osobných údajov ďalej nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, prípadne k uplatňovaniu právnych nárokov spoločnosti, právo na vymazanie sa neuplatnia.

 • Právo na obmedzenie spracovania

Potom ako využijete vaše právo na obmedzenie spracovania, dočasne označíme vaše osobné údaje, ktoré po obmedzenú dobu prestanú byť predmetom spracovania. Môže sa tak stať v rámci týchto okolností:

 • ako náš zákazník popriete správnosť svojich osobných údajov, pričom dôjde k obmedzeniu spracovania po dobu nevyhnutnú na overenie správnosti týchto údajov;
 • vo výnimočných prípadoch zistíme, že na spracovanie osobných údajov dochádza bez právneho základu, však ako náš zákazník dáte prednosť obmedzenia spracovania pred jeho výmazom (typicky za situácie, ak nám plánujete odovzdať dáta v budúcnosti);
 • z našej strany už údaje nie sú potrebné na stanovené účely spracovania, však vy ako náš zákazník ich požadujete na výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
 • z vašej strany je vznesená námietka proti spracovaniu, pričom dané spracovanie zostane obmedzené po dobu, po ktorú preveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú, alebo nie.
 • Právo na prenos

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe plnenia zmluvy a tiež na základe vášho súhlasu. GDPR vám za týchto okolností priznáva právo na prenos údajov. Ak nám teda podáte žiadosť vzťahujúcu sa na toto právo, poskytneme vám údaje v strojovo čitateľnom, štruktúrovanom a bežne používanom formáte.

 • Právo namietať proti spracovaniu

Ako správca osobných údajov vykonávame niektoré spracovania na základe oprávneného záujmu. Proti týmto typom spracovania máte možnosť podať námietku. V prípade, že ide o spracovanie zahŕňajúce marketingové aktivity, vaše osobné údaje prestanú byť spracované bezodkladne po uplatnení námietky. V ostatných prípadoch posúdime, či naše oprávnené záujmy trvajú a bezodkladne vás budeme informovať o tom, či naďalej existujú dôvody pre trvania nášho spracovanie, alebo bolo spracovanie ukončené.

 • Právo podať sťažnosť

GDPR v neposlednom ráde priznáva právo subjektu podať sťažnosť dozorujúcej autorite. Tou je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorý sídli na adrese Hraničná 12. Sťažnosť tu môžete podať, ak sa domnievate, že vaše údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore s právnymi predpismi.

8. Uplatnenie vašich práv

Pre prípady uplatňovania vašich práv týkajúcich sa spracovania osobných údajov alebo akýchkoľvek vašich otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov z našej strany, sa neváhajte obrátiť na príslušné kontakty uvedené nižšie:

Zákaznícke oddelenie:
E-mail: dpo@mpm-quality.cz

Poverenec pre ochranu osobných údajov
E-mail: dudova@mpm-quality.cz

Všetky požiadavky vybavíme najneskôr v zákonnej lehote jedného mesiaca. V prípade zložitejších žiadostí máme možnosť túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O tejto skutočnosti však budete bezodkladne informovaní.